al. Piastów 50,
70-311 Szczecin
email: kbw@zut.edu.pl
tel. 91-449-49-39

Sekretariat: pokój 148;
czynny 8.00-15.00

No results found in this location. Please try again.

Zadania nowe

Katedra Budownictwa Wodnego została utworzona w 1947 r. Pierwszym kierownikiem Katedry był ówczesny rektor Szkoły Inżynierskiej, mgr inż. Ryszard Bagiński. W 1970 r. na bazie tej katedry powstał Instytut Inżynierii Wodnej, który przejął dydaktykę i badania naukowe prowadzone w Katedrze. W 1994 r. zlikwidowano Instytut i utworzono Katedrę Inżynierii Środowiska Wodnego. Do historycznej nazwy „Katedra Budownictwa Wodnego” powrócono 1 marca 2002 r

Profil dydaktyczno-badawczy obejmował zagadnienia związane z inżynierią wodną i sanitarną (oraz geotechniką w ramach Instytutu). Były to kierunki dyplomowania, badania naukowe i wdrożeniowe, dotyczące głównie Odry jako drogi wodnej na odcinku granicznym i ujściowym, warunków przepływu tzw. wielkich wód w rzekach, gospodarki wodnej na dopływach Odry oraz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń
w wodach powierzchniowych i podziemnych.

Dużą pomoc w badaniach terenowych zapewniali studenci z Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, które po latach reaktywowano w 2007 r.

Na początku lat sześćdziesiątych rozpoczęto prowadzenie badań do prac doktorskich w Laboratorium Wodnym (stopniowo wyposażanym w modele dydaktyczne) przy ul. Łokietka.

Aktualne zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry obejmują szereg zagadnień o charakterze badań podstawowych i stosowanych związanych z szeroko pojętą problematyką wody będącą elementem środowiska naturalnego i jednocześnie jednym z podstawowych zasobów naturalnych. Głównymi nurtami tych badań są: hydraulika i hydrologia koryt otwartych, w tym modelowanie matematyczne przepływów wód w sieciach i pojedynczych korytach rzecznych z uwzględnieniem oddziaływania wiatru oraz analiza zjawisk zachodzących w cofkowych strefach ujść rzecznych, badania ruchu rumowiska w korytach aluwialnych, hydrotechnika śródlądowa i morska, wykorzystanie transportowe dolnej Odry oraz gospodarka wodna Odry i jej dorzecza

górny rząd: Dr inż. Robert Mańko; Mgr inż. Norbert Laskowski; Mgr inż. Aleksandra Mokrzycka-Olek; Grażyna Jarzębczyk; Magdalena Maksimowicz; Dr inż. Dorota Libront; Stanisław Popławski;

dolny rząd: Bogusław Paprocki; Mgr inż. Bogusława Fiłoniuk-Czajkowska; Dr hab. Ryszard Ewertowski; Danuta Różańska; Dr hab. inż. Jacek Kurnatowski; Dr inż. Anna Szczepaniak-Kreft; Dr inż. Anna Roszak; Dr inż. Andrzej Kreft;