Studia podyplomowe

ZAKRES MERYTORYCZNY
Omówienie zakresu i systematyki studiów podyplomowychSemestr: 1

Ilość Godzin: Wykład: 1h

Nauczyciel odpowiedzialny: Kurnatowski Jacek (Jacek.Kurnatowski@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Omówienie:
- podstawowego zakresu studiów podyplomowych,
- sposobów przedstawiania wiedzy w poszczególnych przedmiotach,
- sposobów zaliczenia przedmiotów i dokumentacji wyników zaliczeń,
- systematyki poszczególnych bloków tematycznych,
- sposobów egzekwowania prezentowanej wiedzy i uzyskania pożądanych efektów kształcenia

Literatura podstawowa:
Program kształcenia studiów podyplomowych Gospodarka Wodna - aktualna edycja
Regulamin studiów podyplomowych - aktualny w danej edycji
HydrologiaSemestr: 1

Ilość Godzin:
Wykład: 16h, Projekt: 8h

Nauczyciel odpowiedzialny: Kurnatowski Jacek (Jacek.Kurnatowski@zut.edu.pl)

Treści programowe:

Pojęcia podstawowe: cykl hydrologiczny, zlewnia, dorzecze, bilans wodny
Współczynnik odpływu – znaczenie, metody określania
Charakterystyki opadów ciekłych
Parowanie i transpiracja
Retencja, metody wyznaczania retencji podziemnej
Krzywe hydrograficzne – związki wodowskazów, związek stan-przepływ, krzywa całkowa odpływu
Teoria prawdopodobieństwa w hydrologii
Stany i przepływy charakterystyczne
Wyznaczanie krzywej związku wodowskazów
Wyznaczanie krzywej związku stan-przepływ

Literatura podstawowa:
Byczkowski A., Hydrologia, SGGW, Warszawa, 1999
Lambor J., Hydrologia inżynierska, Arkady, Warszawa, 1971
Literatura uzupełniająca:
Brzeziński J., Ozga-Zielińska M., Hydrologia stosowana, PWN, Warszawa, 1997
Kaczmarek Z., Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1970
Eagleson P.S., Hydrologia dynamiczna, PWN, Warszawa, 1978
Hydraulika i elementy hydromechanikiSemestr: 1

Ilość Godzin: Wykład: 16h, Audytoryjne: 8h, Laboratoria: 8h

Nauczyciel odpowiedzialny: Mańko Robert (Robert.Manko@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Pojęcia podstawowe
Przegląd zagadnień hydraulicznych
Zasady hydrostatyki, przykłady obliczeń ciśnienia, parcia i wyporu
Ruch cieczy – pojęcia podstawowe, równania ruchu cieczy
Równania Bernoulliego dla strugi i strumienia, równanie zachowania energii cieczy lepkiej
Ruch laminarny i burzliwy, opory ruchu
Wypływ cieczy przez otwory i przelewy
Ruchy wody w korytach otwartych
Ruchy wody w ośrodkach porowatych
Obliczanie parcia, wyporu i wysokości metacentrycznej
Rozwiązywanie zadań z zakresu ruchu cieczy rzeczywistej w przewodach pod ciśnieniem
Rozwiązywanie zadań z zakresu ruchu wody w korytach otwartych
Rozwiązywanie zadań z zakresu ruchu wody w ośrodkach porowatych
Doświadczenie Reynoldsa
Ruch wody w przewodach pod ciśnieniem – obliczanie strat wysokości
Wyznaczanie współczynnika filtracji
Wyznaczanie współczynnika wydatku przelewu

Literatura podstawowa:
Czetwertyński E., Utrysko B., Hydraulika i hydromechanika, PWN, Warszawa, 1975
Kubrak J., Hydraulika techniczna, SGGW, Warszawa, 1998
Byczkowski A., Hydrologia, SGGW, Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca:
Mitosek M., Mechanika płynów w inżynierii środowiska, PWN, Warszawa, 2001
Kubrak E., Kubrak J., Hydraulika techniczna. Przykłady obliczeń, SGGW, Warszawa, 2004
Lambor J., Hydrologia inżynierska, Arkady, Warszawa, 1971
Wodne budowle morskie i śródlądoweSemestr: 1

Ilość Godzin: Wykład: 16h, Projekt: 8h

Nauczyciel odpowiedzialny: Libront Dorota (Dorota.Libront@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Ogólne informacje o budowlach wodnych
Zbiorniki wodne
Jazy, zapory
Elektrownie wodne.
Przepławki dla ryb
Dynamika morza
Podział budowli morskich
Falochrony i nabrzeża
Ochrona brzegów morskich
Projekt budowli piętrzącej wodę do celów energetycznych.

Literatura podstawowa:
Arkuszewski A., Kicinski T., Budownictwo wodne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1991
Morskie Budowle Hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania Z1-Z45
Wiesław Depczyński, Andrzej Szamowski, Budowle i zbiorniki wodne,, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999
Hueckel S., Budowle morskie, Wydawnictwo morskie, Gdańsk, 1972
Literatura uzupełniająca:
Fanti K., Fiedler K.,Kowalewski J., Wójcicki S., Budowle piętrzące, Arkady, Warszawa, 1972
Łaski A., Elektrownie wodne – rozwiązania i dobór parametrów, W N T, Warszawa, 1971
Gospodarka wodnaSemestr: 1

Ilość Godzin: Wykład: 16h, Projekt: 16h

Nauczyciel odpowiedzialny: Libront Dorota (Dorota.Libront@zut.edu.pl)

Treści programowe:

Wprowadzenie do zagadnień gospodarki wodnej
Ilościowa i jakościowa ocena stanu wód
Ochrona zasobów wodnych
Gospodarka wodna na zbiornikach retencynych
Przepływ nienaruszalny, zasoby dyspozycyjne
Określenie zasobów dyspozycyjnych rzeki
Określenie pojemności zbiornika retencyjnego

Literatura podstawowa:
Chełmicki W., Woda. Zasoby, degradacja, ochrona., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
Mikulski Z., Gospodarka wodna, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca:
Ciepielowski A., Metodyka zagospodarowania zasobów wodnych w małych zlewniach rzecznych, Wyd. SGGW, Warszawa, 1995
Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa, 1999
Lambor J., : Gospodarka wodna na zbiornikach retencyjnych, Arkady, Warszawa, 1962
Prawo w gospodarce wodnejSemestr: 1

Ilość Godzin: Wykład: 8h

Nauczyciel odpowiedzialny: Libront Dorota (Dorota.Libront@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Wstęp do prawa ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Ustawa prawo wodne
Rozporządzenia wykonawcze
Przepisy prawne powiązane z gospodarką wodną

Literatura podstawowa:
Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Literatura uzupełniająca:
Rakoczy B.,Prawo wodne. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2018
Ochrona środowiska w gospodarce wodnejSemestr: 2

Ilość Godzin: Wykład: 8h

Nauczyciel odpowiedzialny: Wieczorek Andrzej (Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Podstawowe pojęcia z zakresu przyrody i ochrony środowiska
Argumenty za i zasady ochrony środowiska w Unii Europejskiej z rysem historycznym oraz ich implementacja w Polsce
Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju
Działanie w granicach przestrzeni ekologicznej, potrzeba odmaterializowania produkcji w kontekście wzrostu gospodarczego oraz rozwoju
Elementy ekologii wód: cechy wybranych ekosystemów (jeziorny, rzeczny, morski), rola i funkcjonowanie struktur troficznych, procesy eutrofizacji w hydrosferze, samooczyszczanie wód
Wybrane aspekty praktyczne ochrony wód

Literatura podstawowa:
Aulay Mackenzie, Andy S. Ball, Sonia R. Virde: Krótkie wykłady Ekologia, PWN Warszawa 2009 Bazyli Poskrobko: Zarządzanie środowiskiem, PWE Warszawa 2007
Michael Carley, Philippe Spapens: Dzielenie się światem, Instytut na Rzecz Ekorozwoju Białystok-Warszawa 2000
Juliusz C. Chojnacki: Podstawy ekologii wód: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1998
Janina Sawicka: Polska w Unii Europejskiej – wybrane polityki sektorowe, SGGW Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca:
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – ochrona wód, http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr/c_woda.pdf
Henryk Mańczak: Techniczne podstawy ochrony wód przed zanieczyszczeniami, Politechnika Wrocławska Wrocław 1972
Czesław Jakubek, Piotr Cieślok: Zagadnienie ochrony wód w aspekcie ustawowych zadań samorządu na przykładzie gminy Sośnicowice, Górnictwo i Geologia, Tom 5, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2010
Marek Gromiec, Andrzej Sadurski, Maciej Zalewski, Paweł Rowiński: Zagrożenia związane z jakością wody, Nauka 2014,1,99-122
Miejska inżynieria wodnaSemestr: 2

Ilość Godzin: Wykład: 8h, Projekt: 8h

Nauczyciel odpowiedzialny: Libront Dorota (Dorota.Libront@zut.edu.pl)

Treści programowe:

Naturalne i sztuczne przyczyny podmakania i zabagniania gruntów
Ochrona obszarów i obiektów przed wodami podziemnymi
Konstrukcja i obliczenia hydrauliczne drenaży poziomych
Konstrukcja i obliczenia drenaży pionowych
Drenaże specjalne. Odwodnienia wykopów budowlanych
Projekt odwodnień czasowych
Projekt odwodnień stałych

Literatura podstawowa:
Sokołowski J., Żbikowski A., Odwodnienia budowlane i osiedlowe, SGGW, 1993
Literatura uzupełniająca:
Mielcarzewicz E., Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych., PWN, 1991
Melioracje i gospodarka wodna-ściekowaSemestr: 2

Ilość Godzin: Wykład: 16h, Projekt: 8h

Nauczyciel odpowiedzialny: Bering Sławomira (Slawomira.Bering@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Systemy wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rodzaje ścieków.
Bilansowanie ilości wody i ścieków
Uzbrojenie i materiały przewodów wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Odprowadzanie ścieków do środowiska
Systemy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Melioracje w inżynierii środowiska
Wykonastwo i eksploatacja
Trasowanie sieci wod - kan
Bilans ilości wody i ścieków

Literatura podstawowa:
Zbysław Dymaczewski praca zbiorowa, Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZiTS oddział Wielkopolski, Poznań, 2011
Zakaszewski Cz., Meriolacje rolne T1, PWRiL, Warszawa, 1996
Adam Bolt, Katarzyna Guedelis-Taraszkiewicz, Ziemowit Suligowski, Agnieszka Tuszyńska, Kanalizacja - projektowanie, wykonanie, eksploatacja., Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-60956-32-8, Kod: 2495
Praca zb. red. Mioduszewski W., Dembek W., Woda na obszarach wiejskich, IMUZ, MRiRW, Warszawa, 2009
J.Guzik, A. Guzik, Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna, 2012
M.Kwietniewski, W.Olszewski, E.Osuch-Pajdzińska., Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę., Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011, ISBN:978-83-7297-815-5, Wydanie 4
Literatura uzupełniająca:
A.Królikowski, J. Królikowska, Wody opadowe. Alternatywne odprowadzanie, zagospodarowanie i podczyszczenie., Seidel-Przywecki, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-60956-29-8
A.Szpindor, Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa, 1992
Regulacje ciekówSemestr: 2

Ilość Godzin: Wykład: 16h, Projekt: 8h

Nauczyciel odpowiedzialny: Kurnatowski Jacek (Jacek.Kurnatowski@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Ruch rumowiska w ciekach
Cechy charakteryzujące rzeki w warunkach naturalnych
Cele, zadania i metody regulacji cieków
Zasady projektowania przekroju poprzecznego koryta regulacyjnego
Zasady trasowania rzeki w planie, krzywizna trasy, krzywe regulacyjne
Rodzaje i zasady rozmieszczania budowli regulacyjnych
Materiały budowlane i wykonawstwo budowli regulacyjnych
Ochrona i osłona przeciwpowodziowa
Wykonywanie projektu regulacji odcinka rzeki nizinnej

Literatura podstawowa:
Wołoszyn J., Czamara W., Eliasiewicz R., Krężel J., Regulacje rzek i potoków, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław, 1994,
wydanie II zmienione
Literatura uzupełniająca:
Mamak W., Regulacja rzek i potoków, Arkady, Warszawa, 1958
Kulczyk J., Winter J., Śródladowy transport wodny, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2003
Drogi wodneSemestr: 2

Ilość Godzin: Wykład: 8h

Nauczyciel odpowiedzialny: Libront Dorota (Dorota.Libront@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Drogi wodne w Polsce i w Europie - charakterystyka, klasyfikacja
Zasady projektowania dróg wodnych
Budowle na drogach wodnych
Porty śródlądowe

Literatura podstawowa:
Mazurkiewicz B., Śródlądowe drogi wodne i budowle hydrotechniczne, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, 2002
Kulczyk J., Winter J., Śródlądowy transport wodny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2003
Literatura uzupełniająca
Żylicz A., Statki śródlądowe, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1979
Podstawy systemów informacji przestrzennej i geodezjiSemestr: 2

Ilość Godzin: Wykład: 6h, Laboratoria: 6h

Nauczyciel odpowiedzialny: Kurnatowski Marek (Marek.Kurnatowski@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Definicja i podstawowe funkcje SIP. Rola geodezyjnych zagadnień inżynierskich
Mapy analogowe, numeryczne i ich klasyfikacje. Systemy odniesień przestrzennych
Pojęcie obiektu, atrybutów i relacji przestrzennych. Wizualizacja danych przestrzennych
Wektorowe i rastrowe modele danych przestrzennych. Numeryczny model terenu
Pozyskiwanie danych dla SIP. Wybrane techniki pomiarowe
Mapa numeryczna jako podstawowy element SIP. Zasady tworzenia modeli wektorowych
Wprowadzenie do systemu Quantum GIS. Wprowadzanie, edycja obiektów
Podstawowe techniki geodezyjne
Wybrane analizy danych przestrzennych

Literatura podstawowa:
Kwietniewski M., GIS w wodociągach i kanalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS: Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Olszewski R., Kartograficzne modelowanie rzeźby terenu metodami inteligencji obliczeniowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa, 2009
Hydrogeologia i elementy geotechnikiSemestr: 2

Ilość Godzin: Wykład: 8h, Projekt: 8h

Nauczyciel odpowiedzialny: Seul Cyprian (Cyprian.Seul@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Podział gruntów. Podstawowe parametry geotechniczne gruntów
Stany graniczne wg Eurokodu 7
Posadowienie wg Eurokodu 7
Podstawowe wiadomości o wodach podziemnych. Ruch wody podziemnej
Typologia wód podziemnych
Odwodnienie terenu
Projekt robót geologicznych. Dokumentacje hydrogeologiczne
Projekt posadowienia wg Eurokodu 7
Okreslenie współczynnika filtracji
Projekt przekroju hydrogeologicznego

Literatura podstawowa:
A. Wieczysty, Hydrogeologia inżynierska, PWN, Warszawa, 1982
L. Wysokiński (i inni) Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7 Poradnik, ITB, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
R. Coufal, R. Racinowski, Zarys hydrogeologii, Wyd. PS, Szczecin, 2004
Egzamin końcowySemestr: 2

Ilość Godzin: Audytoryjne: 2h

Nauczyciel odpowiedzialny: Kurnatowski Jacek (Jacek.Kurnatowski@zut.edu.pl)

Treści programowe:
Egzamin z wybranych przedmiotów/modułów

Literatura podstawowa:
Patrz sylabusy poszczególnych przedmiotów