Statut Koła

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Wydział Budownictwa i Architektury

Koło Naukowe Inżynierii Wodnej

STATUT

 My, członkowie Koła Naukowego Inżynierii Wodnej, kontynuujemy rozpoczętą na początku lat siedemdziesiątych XX wieku działalność studenckich kół naukowych Politechniki Szczecińskiej o profilu inżynierii wodnej oraz inżynierii środowiska, w tym Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, które zaprzestało działalności w 2003 roku, a inspirowani historią działań naszych poprzedników poszerzać będziemy naszą wiedzę dla dobra społecznego i dla własnej satysfakcji.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 Koło Naukowe Inżynierii Wodnej, zwane dalej Kołem, jest trwałą, dobrowolną uczelnianą organizacją studencką działającą w sprawach nauki, gospodarki, kultury i życia społecznego Politechniki Szczecińskiej.

§2

 Siedziba Koła mieści się w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, pod adresem: Al. Piastów 50, 70-311 Szczecin.

 Informacje o sposobach kontaktu z Zarządem Koła umieszczane są na tablicach ogłoszeń w budynku WBiA lub na stronie internetowej Koła.

§3

 Koło może posługiwać się znakiem graficznym (logo).

 Koło ma prawo do używania legitymacji organizacyjnych, papieru firmowego, oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koło może również używać znaków towarowych po wcześniejszym uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji 

§4

 Celem Koła jest:

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu inżynierii wodnej oraz inżynierii środowiska.

2. Promowanie nauki i zdobywania wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań naukowych wśród członków Koła, a także poza nim.

3. Rozwijanie współpracy z kadrą naukową i dydaktyczną Politechniki Szczecińskiej oraz innych uczelni, a także z organizacjami i przedsiębiorstwami działającymi w sferze inżynierii wodnej i inżynierii środowiska.

4. Rozwijanie kontaktów z innymi kołami naukowymi Politechniki Szczecińskiej.

5. Promowanie Koła w społeczności lokalnej, w kraju i za granicą.

§5

 Powyższe cele mogą być realizowane przez Koło w formie następujących działań, dokonywanych w uzgodnieniu z władzami Uczelni oraz Wydziału:

1. Uczestniczenie w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, telekonferencji, obozów i badań oraz innych przedsięwzięć naukowych.

2. Uczestniczenie w organizacji spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych.

3. Reprezentowanie Uczelni i Wydziału w konkursach związanych z działalnością Koła.

4. Organizowanie różnych form kształcenia, w szczególności dla członków Koła.

5. Prowadzenia strony internetowej.

6. Inspirowanie i organizowanie współpracy różnych kół naukowych z Politechniki Szczecińskiej jak i spoza niej, między innymi w celu prowadzenia działań interdyscyplinarnych.

7. Współuczestniczenie we współpracy Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej z instytucjami i osobami prowadzącymi działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowań Koła.

8. Publikowanie prac członków Koła w czasopismach i prasie branżowej, biuletynach oraz w Internecie.

9. Wydawanie publikacji zawierających prace członków Koła.

§6

 W dążeniu do realizacji swoich celów statutowych i na warunkach określonych w niniejszym Statucie Koło może należeć do innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych. Decyzję o przystąpieniu do takiej organizacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Koła, a stosowny wniosek w tym zakresie musi uzyskać akceptację Prorektora ds. Nauczania Politechniki Szczecińskiej.

Rozdział III

Członkowie Koła

§7

 Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§8

 Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich Politechniki Szczecińskiej, zainteresowany działalnością i realizacją celów Koła, który złoży deklarację przystąpienia do Koła.

 Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Koła następuje na mocy uchwały Zarządu Koła.

§9

 Członek zwyczajny Koła ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do zarządu Koła.

2. Brać udział we wszystkich formach działalności Koła zgodnie ze statutem i regulaminem Koła.

3. Zgłaszać postulaty i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła.

4. Korzystać ze sprzętu i pomieszczeń Koła zgodnie z Regulaminem Koła.

§10

 Członek zwyczajny Koła jest zobowiązanydo:

1. Zapoznania się z Regulaminem Koła i przestrzegania go.

2. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Koła.

3. Aktywnego uczestnictwa w działalności Koła i realizacji jego celów statutowych.

4. Dbania o dobre imię Koła.

5. Popularyzowania w swoim środowisku działalności oraz celów statutowych Koła.

§11

 Członkostwo zwyczajne w Kole ustaje z chwilą:

1. Dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa.

2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Koła z powodu niewypełnienia obowiązków członkowskich.

3. Zakończenia studiów.

§12

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów i rozwoju Koła.

2. Przyznanie członkostwa honorowego poprzedza zgłoszenie kandydatury przez Zarząd Koła.

3. Uzyskanie dyplomu przez członka zwyczajnego oraz złożenie przez niego deklaracji, staje się wnioskiem o przyznanie członkostwa honorowego.

4. Przyjęcia na członka honorowego dokonuje Zarząd Koła.

§13

 Prawa i obowiązki członka honorowego Koła są takie same jak członka zwyczajnego Koła.

§14

 Członkostwo honorowe ustaje z chwilą:

1. Dobrowolnego zrzeczenia się tego członkostwa.

2. Pozbawienia członkostwa przez Zarząd Koła z powodu naruszenia postanowień Statutu.

Rozdział IV

Władze Koła

§15

 Władzami Koła są:

1. Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd.

§16

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie spośród członków Koła.

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

3. Zarząd Koła składa się z prezesa Koła i dwóch wiceprezesów oraz sekretarza..

§17

 Skład pierwszego Zarządu jest wybierany na zebraniu założycielskim Koła.

§18

 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§19

 W przypadku nie wypełnienia przez członka Zarządu przyjętych obowiązków, a w szczególności nie uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, Zarząd może zawiesić tę osobę w prawach członka Zarządu do czasu rozstrzygnięcia kwestii przez Walne Zgromadzenie.

§20

 Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Koła przed Władzami Politechniki Szczecińskiej oraz w kontaktach zewnętrznych.

2. Kierowanie działalnością Koła zgodnie z treścią Statutu.

3. Opracowywanie regulaminów Koła.

4. Opracowywanie i realizacja planów działalności Koła.

5. Sporządzanie sprawozdań z pracy Koła i planów pracy Koła oraz przekazywanie ich Prorektorowi ds. Nauczania Politechniki Szczecińskiej.

6. Występowanie z wnioskami o dofinansowanie działalności Koła oraz rozliczanie się z wydatkowania przyznanych środków finansowych.

7. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

8. Składanie sprawozdań z działalności Koła na Walnym Zgromadzeniu.

9. Przyjmowanie nowych członków Kola.

10. Skreślanie z listy członków zgodnie z postanowieniami Statutu.

11. Realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia.

12. Opracowywanie innych dokumentów związanych z działalnością Koła.

§21

 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Koła.

§22

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Koła.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd raz na rok w semestrze zimowym.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może zostać zwołane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek przynajmniej 1/3 członków Koła. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien być wyrażony na piśmie, skierowanym do Zarządu Koła.

5. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku.

6. Zarząd powiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad przynajmniej na 7 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

§23

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

2. Dokonywanie wyboru Zarządu.

3. Wytyczanie kierunków rozwoju Koła.

4. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i członków Koła.

§24

 Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła, z zastrzeżeniem postanowień §25 ust. 4, §26 i §27 niniejszego Statutu.

Rozdział V

Majątek Koła.

§25

1. Majątek Koła stanowią wszelkie rzeczy służące do prowadzenia jego działalności oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się: dotacje, darowizny i inne świadczenia.

3. Majątek może pochodzić od: osób fizycznych i prawnych, uczelni, instytucji i organizacji wspierających studencki ruch naukowy oraz ze składek członkowskich.

4. Składki członkowskie mogą być uchwalone na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

5. Uzyskane przez Koło środki rzeczowe i finansowe przeznaczone mogą być jedynie na statutową działalność Koła.

6. Zarząd Koła może wyznaczyć spośród członków osobę odpowiedzialną za prowadzenie sprawozdawczości finansowej Koła.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§26

 Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§27

 Rozwiązanie Koła może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§28

 Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła przez władze Uczelni.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Wydział Budownictwa i Architektury

Koło Naukowe Inżynierii Wodnej

STATUT

 My, członkowie Koła Naukowego Inżynierii Wodnej, kontynuujemy rozpoczętą na początku lat siedemdziesiątych XX wieku działalność studenckich kół naukowych Politechniki Szczecińskiej o profilu inżynierii wodnej oraz inżynierii środowiska, w tym Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, które zaprzestało działalności w 2003 roku, a inspirowani historią działań naszych poprzedników poszerzać będziemy naszą wiedzę dla dobra społecznego i dla własnej satysfakcji.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 Koło Naukowe Inżynierii Wodnej, zwane dalej Kołem, jest trwałą, dobrowolną uczelnianą organizacją studencką działającą w sprawach nauki, gospodarki, kultury i życia społecznego Politechniki Szczecińskiej.

§2

 Siedziba Koła mieści się w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, pod adresem: Al. Piastów 50, 70-311 Szczecin.

 Informacje o sposobach kontaktu z Zarządem Koła umieszczane są na tablicach ogłoszeń w budynku WBiA lub na stronie internetowej Koła.

§3

 Koło może posługiwać się znakiem graficznym (logo).

 Koło ma prawo do używania legitymacji organizacyjnych, papieru firmowego, oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koło może również używać znaków towarowych po wcześniejszym uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji 

§4

 Celem Koła jest:

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu inżynierii wodnej oraz inżynierii środowiska.

2. Promowanie nauki i zdobywania wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań naukowych wśród członków Koła, a także poza nim.

3. Rozwijanie współpracy z kadrą naukową i dydaktyczną Politechniki Szczecińskiej oraz innych uczelni, a także z organizacjami i przedsiębiorstwami działającymi w sferze inżynierii wodnej i inżynierii środowiska.

4. Rozwijanie kontaktów z innymi kołami naukowymi Politechniki Szczecińskiej.

5. Promowanie Koła w społeczności lokalnej, w kraju i za granicą.

§5

 Powyższe cele mogą być realizowane przez Koło w formie następujących działań, dokonywanych w uzgodnieniu z władzami Uczelni oraz Wydziału:

1. Uczestniczenie w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, telekonferencji, obozów i badań oraz innych przedsięwzięć naukowych.

2. Uczestniczenie w organizacji spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych.

3. Reprezentowanie Uczelni i Wydziału w konkursach związanych z działalnością Koła.

4. Organizowanie różnych form kształcenia, w szczególności dla członków Koła.

5. Prowadzenia strony internetowej.

6. Inspirowanie i organizowanie współpracy różnych kół naukowych z Politechniki Szczecińskiej jak i spoza niej, między innymi w celu prowadzenia działań interdyscyplinarnych.

7. Współuczestniczenie we współpracy Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej z instytucjami i osobami prowadzącymi działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowań Koła.

8. Publikowanie prac członków Koła w czasopismach i prasie branżowej, biuletynach oraz w Internecie.

9. Wydawanie publikacji zawierających prace członków Koła.

§6

 W dążeniu do realizacji swoich celów statutowych i na warunkach określonych w niniejszym Statucie Koło może należeć do innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych. Decyzję o przystąpieniu do takiej organizacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Koła, a stosowny wniosek w tym zakresie musi uzyskać akceptację Prorektora ds. Nauczania Politechniki Szczecińskiej.

Rozdział III

Członkowie Koła

§7

 Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§8

 Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich Politechniki Szczecińskiej, zainteresowany działalnością i realizacją celów Koła, który złoży deklarację przystąpienia do Koła.

 Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Koła następuje na mocy uchwały Zarządu Koła.

§9

 Członek zwyczajny Koła ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do zarządu Koła.

2. Brać udział we wszystkich formach działalności Koła zgodnie ze statutem i regulaminem Koła.

3. Zgłaszać postulaty i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła.

4. Korzystać ze sprzętu i pomieszczeń Koła zgodnie z Regulaminem Koła.

§10

 Członek zwyczajny Koła jest zobowiązanydo:

1. Zapoznania się z Regulaminem Koła i przestrzegania go.

2. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Koła.

3. Aktywnego uczestnictwa w działalności Koła i realizacji jego celów statutowych.

4. Dbania o dobre imię Koła.

5. Popularyzowania w swoim środowisku działalności oraz celów statutowych Koła.

§11

 Członkostwo zwyczajne w Kole ustaje z chwilą:

1. Dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa.

2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Koła z powodu niewypełnienia obowiązków członkowskich.

3. Zakończenia studiów.

§12

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów i rozwoju Koła.

2. Przyznanie członkostwa honorowego poprzedza zgłoszenie kandydatury przez Zarząd Koła.

3. Uzyskanie dyplomu przez członka zwyczajnego oraz złożenie przez niego deklaracji, staje się wnioskiem o przyznanie członkostwa honorowego.

4. Przyjęcia na członka honorowego dokonuje Zarząd Koła.

§13

 Prawa i obowiązki członka honorowego Koła są takie same jak członka zwyczajnego Koła.

§14

 Członkostwo honorowe ustaje z chwilą:

1. Dobrowolnego zrzeczenia się tego członkostwa.

2. Pozbawienia członkostwa przez Zarząd Koła z powodu naruszenia postanowień Statutu.

Rozdział IV

Władze Koła

§15

 Władzami Koła są:

1. Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd.

§16

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie spośród członków Koła.

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

3. Zarząd Koła składa się z prezesa Koła i dwóch wiceprezesów oraz sekretarza..

§17

 Skład pierwszego Zarządu jest wybierany na zebraniu założycielskim Koła.

§18

 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§19

 W przypadku nie wypełnienia przez członka Zarządu przyjętych obowiązków, a w szczególności nie uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, Zarząd może zawiesić tę osobę w prawach członka Zarządu do czasu rozstrzygnięcia kwestii przez Walne Zgromadzenie.

§20

 Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Koła przed Władzami Politechniki Szczecińskiej oraz w kontaktach zewnętrznych.

2. Kierowanie działalnością Koła zgodnie z treścią Statutu.

3. Opracowywanie regulaminów Koła.

4. Opracowywanie i realizacja planów działalności Koła.

5. Sporządzanie sprawozdań z pracy Koła i planów pracy Koła oraz przekazywanie ich Prorektorowi ds. Nauczania Politechniki Szczecińskiej.

6. Występowanie z wnioskami o dofinansowanie działalności Koła oraz rozliczanie się z wydatkowania przyznanych środków finansowych.

7. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

8. Składanie sprawozdań z działalności Koła na Walnym Zgromadzeniu.

9. Przyjmowanie nowych członków Kola.

10. Skreślanie z listy członków zgodnie z postanowieniami Statutu.

11. Realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia.

12. Opracowywanie innych dokumentów związanych z działalnością Koła.

§21

 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Koła.

§22

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Koła.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd raz na rok w semestrze zimowym.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może zostać zwołane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek przynajmniej 1/3 członków Koła. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien być wyrażony na piśmie, skierowanym do Zarządu Koła.

5. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku.

6. Zarząd powiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad przynajmniej na 7 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

§23

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

2. Dokonywanie wyboru Zarządu.

3. Wytyczanie kierunków rozwoju Koła.

4. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i członków Koła.

§24

 Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła, z zastrzeżeniem postanowień §25 ust. 4, §26 i §27 niniejszego Statutu.

Rozdział V

Majątek Koła.

§25

1. Majątek Koła stanowią wszelkie rzeczy służące do prowadzenia jego działalności oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się: dotacje, darowizny i inne świadczenia.

3. Majątek może pochodzić od: osób fizycznych i prawnych, uczelni, instytucji i organizacji wspierających studencki ruch naukowy oraz ze składek członkowskich.

4. Składki członkowskie mogą być uchwalone na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

5. Uzyskane przez Koło środki rzeczowe i finansowe przeznaczone mogą być jedynie na statutową działalność Koła.

6. Zarząd Koła może wyznaczyć spośród członków osobę odpowiedzialną za prowadzenie sprawozdawczości finansowej Koła.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§26

 Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§27

 Rozwiązanie Koła może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§28

 Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła przez władze Uczelni.