Studia podyplomowe

Gospodarka Wodna

INFORMACJE OGÓLNE
Organizator: Wydział Budownictwa i Architektury
Kontakt: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Budownictwa Wodnego
70-310 Szczecin
al. Piastów 50, pok. 148
kbw@zut.edu.pl
Tel. 91 449 49 39
Kierownik studiów:dr hab inż Jacek Kurnatowski
Osoby do kogo skierowana jest oferta:

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski, gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.). Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Studia podyplomowe Gospodarka Wodna są adresowane głównie do osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu gospodarki wodnej inżynierom, osobom pracującym w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zagadnieniami budownictwa wodnego, mającym ukończone studia o innym nieskorelowanym. profilu . Ukończenie studiów podyplomowych Gospodarka Wodna w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osobom zajmującym się zawodowo tematyką gospodarowania wodami.

REKRUTACJA
Warunki rekrutacji:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

Zasady i tryb naboru:

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów i wniesienie opłaty za studia.
Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w kolejności zgłoszeń.

Limit miejsc:Brak limitu
Warunek przyjęcia:Dyplom ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.
Termin nadsyłania zgłoszeń:Rekrutacja trwa od 1 lipca do 20 września 2019
Link do rekrutacji
Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:

Przy 20 os. 3850 zł za dwa semestry.
Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w całości przed rozpoczęciem studiów lub w dwóch ratach przed dniem rozpoczęcia każdego semestru.

PROGRAM ZAJĘĆ
Terminy zajęć:

Termin rozpoczęcia zajęć w październiku zostanie ustalony i podany w momencie zebrania się odpowiedniej liczby słuchaczy studiów podyplomowych Gospodarka Wodna.
Prawdopodobnie studia podyplomowe rozpoczną się w pierwszej połowie października 2019 r. Zjazdy są organizowane w soboty i niedziele po 6-10 godzin. W każdym semestrze jest przewidziane 8 - 9 zjazdów. Po ukończeniu 2 semestru, wg propozycji słuchaczy jest ustalany termin egzaminu końcowego.
Zajęcia rozpoczną się o godz. 8.00 w soboty i w niedziele.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Na zakończenie studiów podyplomowych odbywa się końcowy egzamin.

Ocena końcowa:

Ocena końcowa ukończenia studiów podyplomowych jest średnią z ocen z wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów i oceny egzaminu końcowego.